Kommunikativt ledarskap nuKommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap är viktigt om du utöva ett modernt, roligt och framgångsrikt ledarskap. Då ska du satsa på ett kommunikativt ledarskap. Utmärkande för denna ledarskapstyp är att det är dialogen och samtalet med dina medarbetare som står i fokus. Du signalerar tydligt att du är öppen för åsikter och välkomnar diskussioner och kreativa samtal. Det betyder inte att du står i korridoren och pratar hela dagarna eller sitter i fikarummet och dricker kaffe jämt och ständigt. Denna sociala samvaro är en viktig del av livet på arbetsplatsen, men den verkliga kommunikationen sker på annat sätt. Konsten ligger i att väva in ett kommunikativt ledarskap i den dagliga rutinen och den löpande verksamheten.

Kommunikativt ledarskap vid möten

Generellt sett tar dagens möten alltför mycket tid i anspråk. Tidsspillet börjar redan innan mötet ens har kommit igång. Två personer kommer för sent och alla andra väntar på dem. Någon måste gå och hämta kaffe först, vilket gör att mötet fördröjs ytterligare. Tekniken strular och PC-kanonen går inte igång, en tekniker måste tillkallas och där försvann 15 minuter till. Exempel på fördröjningar kan göras i det oändliga. Här har du som ledare ett stort ansvar för att få ordning på mötesrutinerna. Gör förslag till mötesregler som alla berörda får ta del av och komma med synpunkter på. Tanken är att ni gemensamt ska komma fram till regler som fungerar för er.

Inspireras av idrottens kommunikativa ledarskap

Att vara kommunikativ som ledare innebär inte bara att kunna informera på ett bra sätt utan även att läsa av och ta upp den information som finns runt om dig. Främst den information som andra människor sänder ut. Det är just det som idrottens ledare är bra på. De snappar upp allt som händer kring sina aktiva och försöker hela tiden förstärka det som är bra och förbättra det som är mindre bra. För att göra detta använder de sig av kommunikativt ledarskap.

Idrottens ledarskap borde vara en stor inspirationskälla för ledare runt om i Sverige. Tittar vi på ledarskap inom idrotten är just kommunikationen mellan ledaren och den aktive det allra viktigaste för att de ska lyckas. Ledaren följer ständigt upp allt de aktiva gör, från träning till tävling. Ledaren låter också de aktiva återkoppla vad de tycker fungerar och vad som kan göras bättre. Utan det kommunikativa ledarskapet som är så självklart inom idrotten skulle inte de aktiva prestera under SM eller OS, de skulle stå och trampa på samma ställe år ut och år in. Om en organisation står still kan man ställa sig frågan varför. Ofta blir svaret att ledningen inte kommunicerar.

Ledarskap

Varje år utvärderar de aktiva och ledaren året som gått. Här pratar de om vad som fungerat mindre bra, vad som fungerat perfekt, vad de ska förändra, vilka mål de har kommande år och hur samarbetet fungerat. Inom idrotten kommunicerar man hela tiden, utan kommunikationen skulle vi inte få uppleva de prestationer vi får varje år. Självklart finns det idrotter, lag och ledare som inte är bra på att kommunicera och då kan du ge dig på att de inte är speciellt framgångsrika heller. I alla fall inte i lika stor utsträckning som där det finns ledare med en känsla för kommunikativt ledarskap.

Kommunikativt ledarskap under förändringsarbete

En stor del av en chefs tid går åt till att kommunicera. Hur kommunicerar du? Vilka kanaler använder du dig av och hur mycket tid lägger du på att utvärdera din kommunikation? Det är frågor varje chef bör ställa sig för att bli bra på kommunikativt ledarskap. Om det dessutom gäller att kommunicera under förändringsarbete, ja då är det bäst att kommunikationen fungerar riktigt bra.

Som chef ska du kunna leda under perioder där dina medarbetare känner sig osäkra och oroliga. Ofta uppstår stress och motsättningar när vi inte vad som händer på jobbet. Kommunikativt ledarskap är under dessa omständigheter viktigare än någonsin. Under till exempel förändringar inom en organisation kommer du som chef stå inför det svåra målet att få alla att dra åt samma håll och få dem att känna sig trygga. Så fort någon börjar prata om förändringsarbete ringer varningsklockor för de flesta, men förändringsarbete behöver inte betyda nedskärningar. Det kan handla om något så spännande som en sammanslagning.

Kommunikativt ledarskap ger trygghet

Den informella informationen som snappas upp i korridoren eller i fikarummet är oftast den medarbetaren lyssnar till och den är riktigt farlig om den är felaktig. Detta kan skapa spänningar som inte skulle uppstått om ledningen varit snabb med att få ut riktig information. Vid förändringar är det också viktigt med öppenhet och lyhördhet. Ledarna ska informera och kommunicera så ofta att medarbetarna känner sig trygga och vet vad som händer. Du ska också i så hög grad som möjligt svara på de frågor de anställda har. Gör du som ledare detta slipper du spänningar, konflikter och oro. Förändringen blir då istället något roligt och givande.

Är du en kommunikativ ledare, i alla lägen, ja då kommer du ha gladare och friskare medarbetare. Du kommer också bli en mer uppskattad ledare som folk känner förtroende för. Kommunikativt ledarskap är nyckeln till bra ledarskap.

Kommunikativt ledarskap nu

Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap - regler

Där ska först och främst stå som regel nummer ett att alla ska komma i tid till mötena. Skriv ut i klartext att mötena alltid börjar på utsatt tidpunkt, oavsett om alla kommit eller inte. Kommer man för sent missar man inledningen, den tas inte om igen. En del är till och med så hårda att eftersläntrare inte släpps in på mötet. Regel nummer två bör vara att den som är mötesledare ansvarar för lokalen och tekniken. Inga möten ska behöva fördröjas på grund av teknik som inte fungerar, det ska vara utgångspunkten. Regel nummer tre bör säga att det alltid ska finnas en dagordning till varje möte. Detta är inte så betungande som det låter, eftersom många möten återkommer kontinuerligt och kan ha en stående dagordning. Regel nummer fyra är att alla håller sig till dagordningen, punkt slut.

Det är mötesledarens ansvar och befogenhet att avbryta när någon svävar ut eller inte håller sig till saken. Skriv ner detta, så att ingen behöver känna sig som en bulldozer under mötena. Det finns fler regler som kan behöva sättas på pränt, olika regler för olika verksamheter. Om du i ditt kommunikativa ledarskap på detta sätt kommunicerar din önskan att genomföra bättre möten kommer du med största sannolikhet att uppfattas som både initiativrik och mottaglig för synpunkter.

Att lyssna är grunden för kommunikativt ledarskap

Grundläggande för ett ledarskap med kommunikationen som bas är att lära sig lyssna. Det är ju ingen idé att involvera andra i samtal om bara du pratar, då uteblir den viktiga dialogen. Det är en konst att kunna lyssna engagerat och aktivt, speciellt om du inte känner dig motiverad. Tänk igenom varför du inte känner det engagemang du borde känna under ett samtal. Beror det på att ämnet är tråkigt eller oviktigt för dig? Stanna upp och fundera på om det är roligt och viktigt för motparten. I så fall kan det vara värt att anstränga sig lite extra och verkligen visa att du anammat ett kommunikativt ledarskap fullt ut.

Kommunikativt ledarskap vägen till toppen

Vad innebär det att använda ett kommunikativt ledarskap? Hur lär man sig det och vad kännetecknar egentligen ett kommunikativt ledarskap? Att vara ny som chef innebär att man måste jobba aktivt för att visa sin personal att man kan svara på frågorna ovan. Lyckas man med detta blir det en attraktiv arbetsplats som fler kommer vilja söka sig till. Standarden och resultaten höjs.

Så för att återgå till de inledande frågorna, hur kan man egentligen definiera ett kommunikativt ledarskap? Förenklat kan man säga att det är ett sätt att leda människor på genom genomtänkt kommunikation. Det är många aspekter som ingår i denna typ av levnadsform. Att tala lyssna, ge konstruktiv kritik och feed-back. Man måste vara öppen för att ändra sitt sätt att tänka på, möta nya kunskaper såväl som dela med sig av egna. Tydligt kunna förmedla företagets visioner och mål. Att uppfylla löften för att vinna medarbetarnas förtroende är även det en viktig del för att ett sådant ledarskap ska fungera. Som du ser har du ny som chef mycket att tänka på för att kriterierna ska uppfyllas.

Analysera

Vart ska du då ta dina medarbetare, ny som chef? Jo det beror ju på vad marknaden vill ha utav er och ert företag? Kan du lyssna av och analysera efterfrågan på er vara eller tjänst? Det samma gäller era konkurrenter, vad gör de, och hur kan ni konkurrera mot dem på bästa sätt? Som du ser gäller det att analysera alla bitar som har en effekt på ert arbete. Utifrån det får man sätta tydliga riktlinjer, mål och delmål. Förmedla detta till din arbetsgrupp, låt de komma till tals, justera delmålen och riktlinjerna. Lös eventuella konflikter. Använd alla dina kunskaper i kommunikativt ledarskap för att ro i land! Allt går, men det krävs en beslutsamhet, öppenhet och hårt arbete.

Kommunikativt ledarskap - den lyhörda ledaren!

Att kunna kommunicera, vad innebär det egentligen? Är det detsamma som för retoriken, den som vill få folk att aktivt lyssna? Är kommunikation att en person är mottagaren för budskapet? Nej, kommunikation innebär att man för dialog mellan minst två personer. Detta innebär att båda parterna måste lyssna och tala, ge och ta. Att ett budskap ska förmedlas är givetvis superviktigt, annars finns det ingen poäng med att tala överhuvudtaget. Men att tro att man kommunicerar och att faktiskt göra det är inte alltid samma sak för alla människor. Detta kan du dock lära dig på en chefsutbildning som behandlar kommunikativt ledarskap.

Visst är det som så att en chef eller en annan person i ledarroll måste vara bra på kommunikation. Hen måste kunna föra fram sitt och företagets budskap på ett tydligt sätt. Men hen måste också kunna ta till sig det som medarbetarna vill säga. Ett kommunikativt ledarskap är en nyckel till ett fungerande samarbete mellan ledare och arbetstagare. En chefsutbildning som erbjuder denna typ av kunskap bör ses som en investering av dig som ofta är ledaren i en grupp. Hur du agerar och tacklar diverse problem och situationer har stor påverkan på medarbetarna och deras arbetsklimat.

Chefsutbildning

Våga utveckla dig själv, möta och förfina dina svagheter. Har du kommit såhär långt så kan du komma längre. Det är både stimulerande och spännande att lära sig nya saker och träffa nya människor. Du kan självklart bli bättre på dina starka sidor också. Att gå en chefsutbildning kan ses som en kul annorlunda grej. Personliga utveckling är väldigt modernt just nu. Så att göra saker som gynnar dig ligger rätt i tiden. Det finns inga negativa bitar med att våga utbilda sig själv lite till. Och framförallt inte inom kommunikativt ledarskap där kunskaperna kan användas såväl privat som i yrkeslivet.

Kommunikativt ledarskap för nyblivna chefer

Att vara ledare innebär inte att ge order och köra över dina anställda med befallningar till höger och vänster utan det handlar om att kommunicera. Ett kommunikativt ledarskap är nyckeln till framgång hos ditt företag och när du ny som chef tar över ett ledarskap har du alla förutsättningar att bygga upp detta på ditt egna sätt. Alla är ni beroende av varandra och likt ett kugghjul ingår i ett maskineri vill det till att alla delar av verksamheten fungerar om ni ska nå framgång. Om någon del fallerar kommer detta garanterat skugga resultatet.

Kommunikationen med andra är inte alltid så lätt och vår egen förmåga att kommunicera sätts dagligen på prov. Alla sänder vi ut signaler i form av kroppsspråk vilket spelar den största rollen när det kommer till kommunikation än vad vi egentligen säger i ord. När du är ny som chef måste du aktivt vara medveten om vad du säger även när du inte pratar samt våga skapa en öppenhet om detta bland dina anställda genom kommunikativt ledarskap.

Kommunikation är ledarskap

Definitionen av kommunikativt ledarskap är bland annat att ha åsikter, att kunna lyssna på andras åsikter och även att kunna ändra på sin egen. Att vara en god lyssnare kan ta dig längre än du tror och när du som ny chef vågar lyssna och vara generös med att ge feedback samt konstruktiv kritik kommer de anställda snabbt att se upp och ty sig till dig som ledare. Även fast du innehar positionen som chef på din arbetsplats betyder det inte att du inte ska delta i dina kollegors småprat utan våga prata och även diskutera om pratet och det som sägs med dina anställda. Dela med dig av all din information och kunskap du besitter och belys också andras nyttigheter genom en öppen dialog om era olika erfarenheter.